Märgikandjad

Ilmavald OÜ

Ilmavald OÜ pakutavate teenuste ja toodete nimekiri on pikk - hobumatkad, hobuvankrisõidud, saanisõidud, toortatrapadjad rahustavate ürtide ja Himaalaja kaljusoolaga, raskustekid, lambavillatooted, kanuumatkad, glämping puhke-ja virgestusala koos välispa ja saunakompleksiga.

SÄÄSTLIK
Kasutatakse kohalikku toorainet, kohalikku tööjõudu, ettevõte on EHE säästliku loodusturismi märgise omanik, Eesti Loodusturismi ühingu liige.
Ilmavald OÜ toodete disain, tootmisprotsess ja kasutatav tootmistehnoloogia minimeerivad tekkivate jäätmete hulka. Toodetakse kvaliteetseid ja võimalikult pika kasutuseaga tooteid. Kasutatakse pakendeid, mille materjalikulu on võimalikult väike. Toodetakse energiasäästlikke tooteid ja tootmisseadmed on energiasäästlikud.
Kasutatakse paberil olevate materjalide (kutsed, trükised jms) asemel elektroonilisi alternatiive ja lisatakse alati e-posti lõppu lause: "Palume kaitsta keskkonda ning loobuda võimaluse korral selle kirja väljaprintimisest. "Kui loodust hoida tahad sa, siis vett sa ära reosta. Ka metsa alla jäätmeid sa, ei tohiks visata.”"
Eelistatakse materjale ja tooteid, mille transpordi jalajälg on võimalikult väike.
Kasutatakse kompostitavaid nõusid ning tagatakse nende nõuetekohane kompostimine. Kui ürituse toimumispaik seda võimaldab, valib ILmavald OÜ energiaallikaks püsiva elektriühenduse lahenduse ajutiste generaatorite asemel. Kasutatakse taastuvenergiaallikatest pärit elektrienergiat (päikesepaneel). Planeeritakse liikumisteed sündmuse territooriumil selliselt, et maastikule ja loodusele võimalikult vähe kahju tekitada. Heastatakse sündmuse tulemusel tekkiv kahju.

PUHAS
Ettevõte arendab ja hoiab oma toodetes ning teenustes ökoriigi põhimõtteid ja nad kannavad EHE märgist.
Ilmavald OÜ jätab endast võimalikult väikese jalajälje, kasutades sellist disaini, sisendit, tehnoloogiat ja protsesse, mis hoiavad looduse puhtust ja mitmekesisust ning inimeste tervist. Toormena kasutatakse keskkonnasertifikaatide või - märgistega materjale. Tooted või tootmisprotsess omavad keskkonnasertifikaate või – märgiseid.
Tegeletakse teadlikult kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisega. Kasutatakse taastuvenergiaallikatest pärinevat energiat (puuküte, päikesepaneel, loomaenergia transpordil).
Ettevõtte korraldatavad sündmused jätavad endast maha võimalikult väikese jalajälje, kasutades sellist disaini, sisendit, tehnoloogiat ja protsesse, mis hoiavad looduse puhtust ja mitmekesisust ning inimeste tervist ja väldivad võimalikult palju ühekordsete toodete/materjalide kasutamist.
Toitlustamisel kasutatakse võimaluse korral korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.

TAASKASUTAV
Ilmavald OÜ tooted ja pakendid on tehtud taastuvast toorainest ja on hiljem uuesti kasutusele võetavad või komposteeritavad.
Hobusõnniku postimüügil kasutatakse kilekotte, võimalusel alati paberist/papist pakendeid.
Eelistatakse materjale, mis on võimalikult lihtsasti taaskasutatavad või ümbertöödeldavad, ja materjale, mis juba on taaskasutusele suunatud või ümbertöödeldud.
Eesmärk on hoida toodetes ja/või pakendites erinevad materjalid lahus ja tagatakse nende lihtne eraldamine, et suurendada nende taaskasutusvõimalusi.
Tarbijale tehakse jääkide taaskasutusse või ümbertöötlemisse suunamine võimalikult arusaadavaks ja lihtsaks. 
Rakendatakse jäätmete liigiti kogumise kohustust nii endale kui ka kliendile. Kliendile on tehtud liigiti kogumine võimalikult arusaadavaks ja mugavaks. Kogutud jäätmed suunatakse liikide kaupa ringlusesse.  
Ettevõtte korraldatavad sündmused väldivad võimalikult palju ühekordsete toodete/materjalide kasutamist. Toitlustamisel kasutatakse võimaluse korral korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi. Välditakse ühekordseid joogikõrsi, segamispulkasid, kokteilikaunistusi jms. Viidad on korduvalt kasutatavad.

HOOLIV
Ilmavald OÜ kaasab oma tegevusse kohalikku kogukonda, tehakse koostööd teiste kohalike ettevõtetega, tagatakse oma töötajatele väärikad töötingimused ja osaletakse võrgustike töös.
Ilmavald OÜ on aktiivne kohalikes või maakondlikes võrgustikes. Võetakse osa kohalikest või maakondlikest algatustest ja projektidest. Toetatakse kohalikke sotsiaalseid või keskkonnaalaseid tegevusi. Kasumi kõrval peetakse oluliseks ka töötajatele väärikate töötingimuste loomist. Vabas õhus pakutavate teenuste puhul planeeritakse liikumisteed selliselt, et maastikule ja loodusele võimalikult vähe kahju tekitada. Heastatakse teenuse pakkumise tulemusel tekkiv kahju. Oma tegevustesse kaasatakse kohalikke ettevõtteid ja ümberkaudsete kinnistute omanikke teavitatakse toimuvast sündmusest võimalikult varakult.

eu