Märgikandjad

Põlva Haigla

Põlva haigla näol on tegemist üldhaiglaga, mille põhieesmärgiks on tervishoiuteenuse osutamine. Haiglas on sise-, kirurga-, taastus- ja erakorralise meditsiini osakonnad, kus ravitakse sisehaiguseid, tehakse operatsioone ja antakse erakorralist meditsiiniabi. Haiglas on ka iseseisev statsionaarne õendusabi osakond, kus pakutakse õendus- ja hoodusteenuseid, sh ka koduõendusteenust. Haiglas on veel ämmaemanduskeskus, kus toetatakse naisi ja peresid lapseootuse eel ja ajal ning sünnituse järgselt. Samuti pakutakse iseseisvat ämmaemandusteenust, ravitakse naistehaigusi ja nõustatakse günekoloogilistel teemadel. Haigla taastusravi osakonnas osutatakse ambulatoorset ja statsionaarset taastusravi ning päevaravi lastele ja täiskasvanutele. Lisaks eelnevatele tervishoiuteenustele osutab Põlva haigla ka sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooniteenust. Pakutakse ka koolitervishoiu teenust ning haigla vaimse tervise kabinetis pakutakse psühhiaatrilist abi lastele ja noortele.

Haigla juurde kuulub ka esmatasandi tervishoiuteenuseid pakkuv esmatasandi tervisekeskus koos perearstide ja pereõdedega.

SÄÄSTLIK
Haigla tegevuse säästlikumaks muutmiseks on aastate jooksul tehtud erinevaid toiminguid ning läbi viidud energiaauditeid. Hoone energia tarbimisprofiili on muutnud energiasäästlikumaks:

* vanade valgustite välja vahetamine uute säästlikumade leedvalgustite vastu;

* koridoride peale liikumisanduriga valgustite paigaldamine, et valgustus töötaks siis kui inimesed viibivad ruumis ning osakondades kasutusele võetud ajapõhine juhtimine, et vältida valgustite põlemist töövälisel ajal;

* soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldamine;

* radiaatoritele termostaatventiilide paigladamine;

* kabinettidesse seinatermostaatide paigladamine;

* veekulu vähendamiseks valamusegisti otsa aeraatoritega otsikute paigaldamine.

Ka Põlva tervisekeskuses on tehtud investeeringud hooneautomaatikasse ja efektiivsemasse ning targalt juhitud valgustusse, mis on muutnud hoonet energiasäästlikumaks.

Aastal 2021 mindi üle autonoomsele meditsiinilise hapniku tootmisele. Uue seadme puhul toodetakse vajaminev hapnik koha peal, läbi mille saavutati kokkuhoid korduvkasutatavate hapnikuballoonide vajaduse vähenemise ning nende transportimiseks kuluva energia arvelt.

Materjalikulude kokkuhoiu nimel on mindud paberimajanduselt üle digitaalsele asjaajamisele ning järjepidevalt üritame paberi hulka vähendada (nt kasutame e-arvete süsteemi, dokumendid (juhendid, eeskirjad jne) on töötajatele kättesaadavad haigla sisevõrgus, prindime kahepoolselt ning printereid ei panda igasse ruumi).

Arvutid ja printerid on seadistatud nii, et lülituvad välja või energiasäästurežiimile, kui neid ei ole teatud aja jooksul kasutatud. Haigla tegevuse ja teenuste kohta käivat informatsiooni levitame digitaalsel teel läbi meediakanalite. Haiglas kasutatakse ka kaugvastuvõttude läbiviimist, et inimesed saaksid vajadusel tervishoiutöötajalt terviseabi ilma vastuvõtule kohale sõitmata.

Toitlustusteenuse puhul eelistatakse tooraine hankimisel kodumaist ning kohaliku päritoluga toodangut, et vähendada transpordist tulenevat jalajälge. Toitlustusteenuse puhul on võimaldatud söömine koha peal ning töötaja võib toitu kaasa osta ka enda korduvkasutatava nõuga - viimase soodustamiseks on plaanis tõsta ühekordsete nõude hinda ning pakkuda töötajatele võimalust soetada korduvkasutatavad nõud haigla omahinnaga. Patsientide toitlustamisel üldjuhul ühekordseid nõusid ei kasutata.

PUHAS
Selleks, et kliimamuutustele mõju avaldada ja puhtamasse looduskeskkonna panustada on Põlva haigla koostöös Civittaga mõõtmas (juuli-oktoober 2022 jooksul) haigla tegevusest tulenevat süsiniku jalajälge. Seejuures on eesmärgiks koostada tegevuskava, missuguste protsesside ja tegevuste kaudu saab haigla oma otseseid ja kaudseid kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada.

Haigla on alates 2021. aastast alustanud keskkonnaga seotud mõõdikuid jälgima. Jälgitakse materjalitõhusust, jäätmekoguste teket, elektri- ja veekasutuse ning soojusenergia näitajaid, et vältida nii rahaliste kui ka loodusressursside raiskamist ja liikuda järk-järgult tarbimise vähendamise suunas. Haigla tegevusest tuleneva keskkonnamõju süsteemsemaks kontrollimiseks, vähendamiseks ja ennetamiseks, on suur eesmärk juurutada haiglas keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS.

Põlva Tervisekeskuse ehitamisel järgiti energiatõhusa hoone nõudeid ning energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tunnistuseks väljastati hoonele ka energiamärgis (kaalutud energiakasutuse klass A). Hoone katusele on paigaldatud päikesepaneelid, mis toodavad hoone tarbeks vajamineva energia. Tulevikus tahame paigaldada päikesepaneelid ka haigla tarbeks, et saaksime osa energiatarbest toota endale taastuvenergiaallikast pärit energiaga.

Selleks, et töötajate tööle-koju käimisel oleks võimalikult väike jalajälg on võetud eesmärgiks propageerida keskkonnasäästlikumate transpordivahendite kasutamist ning rajada haigla territooriumile ka rattamaja. Samuti ollakse otsimas lahendusi, et saaks tõhustada kaugemalt tulijate transpordi korraldamist - võimaluste uurimine ühisbussi käimapanekuks, selle asemel, et kasutatakse isiklikke sõiduautosid.

TAASKASUTAV
Selleks, et tagada puhas ja tervislik keskkond haigla territooriumil ja ka mujal, kogutakse jäätmeid liigiti ja suunatakse edasisse ringlusse. Jäätmete taaskasutamise soodustamiseks plaanitakse juurde soetada sorteerimiskaste koos sorteerimisjuhenditega, et võimaldada veelgi tõhusamat liigiti kogumist töötajate ja külastajate poolt.

On võetud vaatluse alla ühekordsete toidunõude tarbimise ning püütakse vähendada nende kasutust - selleks planeeritakse töötajatele ostmiseks soetada korduvkasutatavad nõud, millega on mugav kohvikust endale toitu kaasa osta.

Lisaks on haiglale omane üldine lähenemine, kus võimalikult palju soetame kasutatud mööblit, remonditakse ise oma jõududega olemasolevat, taaskasutatakse ehitusmaterjale, kasutatakse nn teise ringi sisseseadet (nt TÜ Kliinikumi aparatuur), suunatakse taaskasutusse materjalid ja tarvikud, mida enam ei kasutata jne.

HOOLIV
Tervishoiuasutusena on haigla üks põhiväärtustest inimestest ja nende tervisest hoolimine. Ka uueks tunnuslauseks valiti sellel aastal “südamega hoitud”, mis peegaldab hästi Põlva haigla missiooni ja eesmärki, töökultuuri ja -õhkkonda.

Selleks, et olla hoolivad ümbritseva keskkonna ja ka selles elavate inimeste suhtes tehakse koostööd kohalike organisatsioonidega (SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Partnerluskogu) ning võetakse osa ka nende algatatud projektidest. Ühtlasi panustatakse maakonna arengusse, luues uusi töökohti ja eelistades oma maakonna töötajaid ning teenusepakkujaid.

Põlva haigla väärtustab oma töötajate tervist ja tervislikke eluviise ning järgib töö ohutusnõudeid läbi töökeskkonna, töövahendite ja meditsiinitehnoloogia pideva ajakohastamise, töötajate pideva tööohutus- ning töötervishoiualase teavitamise ja koolitamise ning tervisedenduslike tegevuste korraldamise.

Tervisliku töökeskkonna nimel on Põlva haiglas näiteks töötajate seas korraldatud võistlus “Põlva haigla liikuvaim osakond”, eesmärgiga pöörata tähelepanu aktiivsusele ja suurendada igapäevast liikumist.
Töötajatel on võimalus kasutada massaažitooli füüsiliste ja vaimsete pingete leevendamiseks.
Töötajatele on mõeldud tubakast loobumise nõustamise kabinet ning suitsuvabadele osakondadele on ette nähtud sümboolne summa tervisepäeva korraldamiseks.
Haigla töötajatele on loodud soodustusi treenimiseks või ujumas käimiseks.
Tervisekäitumise edendamiseks toetatakse ja osaletakse spordiüritustel (nt põlva päevade raames korraldatavast üritusest “Tund tervisele”, kus toimub tervisekõnd ümber järve).

eu