Uudised

Põlvamaa ettevõtteid oodatakse oma süsiniku jalajälge hindama 
2022-09-01 16:49:00

SA Põlvamaa Arenduskeskus on avanud kandideerimise pilootprogrammi, mille raames hindavad ettevõtted koostöös väliste konsultantidega ära oma süsiniku jalajälje ning koostavad lähiaastate tegevuskava jalajälje vähendamiseks. SA Põlvamaa Arenduskeskus toetab omalt poolt ettevõtteid kuni 6500 euro suuruse toetusega konsultatsiooniteenuse tellimiseks. Ettevõtte nõutav omafinantseering peab olema minimaalselt 10% konsultatsiooniteenuse maksumusest. 

Süsiniku jalajälg on hindamis- ja aruandlusmetoodika, mis võimaldab ettevõtetel hinnata ära oma süsiniku heitmeid ning määrata kindlaks parendamist vajavad valdkonnad. Süsiniku jalajälje hindamine on oluline, sest annab ettevõttele kätte selged suunad süsiniku jalajälje vähendamiseks ja seab fookuse kõige olulisemale, et planeerida lühi- ja pikaajalisi eesmärke kliimamõju ja sellest tulenevate riskide vähendamiseks. 

Ettevõtte süsiniku jalajälje hindamisel saab arvutatavat mõjuulatust (ehk skoopi) jaotada kolmeks: 

1) otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest; 
2) kaudsed emissioonid tulenevalt sisseostetud energiast; 
3) muud kaudsed emissioonid, mis pärinevad ettevõtte väärtusahelast. 

Pilootprogrammis käigus valmivad ettevõtte süsiniku jalajälje analüüs ja jalajälje vähendamise tegevuskava võivad olla ükskõik millise eelpool nimetatud mõjuulatusega, ent eelistatud on vähemalt teise taseme mõjuulatusega analüüsid. 

Pilootprogrammi eesmärk on läbi konkreetsete maakondlike näidete tutvustada süsiniku jalajälje mõõtmisega seonduvat laiemalt, mistõttu peab toetust saav ettevõte olema valmis oma protsessi käiku või tulemusi tutvustama teistele teemast huvitatud maakonna ettevõtetele SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt korraldataval üritusel. 

Kandideerimiseks tuleb SA Põlvamaa Arenduskeskusele hiljemalt 05.10.2022. esitada

Kirjeldus planeeritava hindamisprotsessi mõjuulatusest (skoobist) koos esialgse ajakava ja konsultandi rolliga;

Tegevuste eelarve koos toetus- ja omaosaluse määradega; 

Võrdlevad hinnapakkumised konsultatsiooniteenuse tellimiseks koos valitud konsultandi valiku põhjendusega; 

Esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud kinnitus omaosaluse tasumisest SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolse toetuse saamisel. 

Nõutavad dokumendid paluma esitada aadressile: ilija.samoldin@polvamaa.ee

Nõudmised pilootprogrammi kandideerijatele: 

Ettevõte on registreeritud Põlvamaale või tema peamine tegutsemiskoht on Põlvamaal; 

Ettevõte ei tegutse programmdokumendis nimetatud ja vähese tähtsusega abi määruse 1407/2013 (VTA määrus) artikli 1 lõikes 1 välistatud  majandusvaldkondades:  

1.1 taime- ning loomakasvatus ning jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning neid teenindavad tegevusalad; 
1.2. metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda teenindavad tegevusalad; 
1.3. kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102); 
1.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92). 
1.5. tubaka tootmine, töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12) ja turustamine (EMTAK 2008, jagu G, alajaotused 4617, 4621, 4635, 4639, 4711, 47191, 4726, 4781) 

Ettevõte või tema üle valitsevat mõju omav isik ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel; 

Ettevõttel puuduvad taotlemise päeva seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse; 

Ettevõte (v.a VKE) ei ole raskustes olev ettevõtja, st viimase kahe majandusaasta jooksul on järgmised nõuded täidetud: 

ettevõtte arvestuslik finantsvõimendus on väiksem kui 7,5 (laenude suhe omakapitali ehk lühiajalised laenukohustused + pikaajalised laenukohustused)/ kokku omakapital) ja; 

ettevõtte EBITDA suhe intressimaksete kattevarasse  on üle 1,0 (EBITDA suhe intressikulusse ehk ärikasum+amortisatsioonikulu/intressikulud) 

OÜ ja AS puhul (v.a VKE, mis on eksisteerinud vähem kui kolm aastat) ei ole akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma märgitud osa- või aktsiakapitalist. 

Ettevõttele ja kontsernile, millesse ettevõte kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul määruste 1407/2013, 1408/2013 ja 875/2007  (või määruse mis asendab nimetatud määrust) alusel eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa  koos programmi raames saadava abiga vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. 

Ettevõttele ja kontsernile, millesse ettevõte kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 kohane vähese tähtsusega abi koos üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi  (Euroopa Komisjoni määrus nr 360/2012) ja programmi raames saadava abiga kokku ei ületa 500 000 eurot. 

Kui ettevõte on rendi või tasu eest kaupu vedav maanteetranspordi valdkonnas tegutsev ettevõtja, siis jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos programmi raames antava abiga ei ületa vähese tähtsusega abi ülemmäära 100 000 eurot. 

Põlvamaa Arenduskeskus korradab septembri keskpaigas vastavasisulise seminari, seega jälgige reklaami!

Ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise ja vähendamise pilootprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023". Pilootprogrammis osalemise eest arvestatakse  ettevõttelt vähese tähtsusega riigiabi (VTA) SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt eraldatava toetussumma ulatuses. Täpsemalt saab vähese tähtsusega abi kohta lugeda ja oma ettevõtte VTA jääki vaadata siit: http://www.fin.ee/riigiabi. 

 

Lisateave: 

Ilija Samoldin 
SA Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant (rohemajanduse suunal) 
e-post: ilija.samoldin@polvamaa.ee
tel. 5850 2444 

eu